Oan uổng thằng trai kiếp ngựa lừa
Mồ hôi ngày tháng đổ theo mưa
Đường bùn lội mãi ê chưn cẳng
Đống thịt xe hoài ngán sớm trưa
Mối khấch đi rồi nghe mệt xỉu
Tiền thuê trả hết, cái nghèo lưa!
Bác Trời theo cứ kình ta mãi
Ai được ai thua dễ biết chưa?


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 754, 22-12-1934