Tháng ngày bạn với một cần xe
Chống gió kình mưa khổ mọi bề
Giọt lệ chảy dài theo giọt nước
Trời mai kéo thẳng tới trời khuya.
Đường chuồi gót cẳng trơn đâu sá
Gió khoét chân tơi lạnh chẳng nề.
Khách tục ngán ai quen bóp nặng
Đổi cơm lưng bát, máu đầy phe!


Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 754, 22-12-1934