Gió vây mưa xối đánh lung tung
Kình gió xông mưa chạy đến cùng
Nhựa tróc đá lồi đường vẫn núi
Cát trôi nước nổi đất thàh sông
Bùn bu mấy lớp bền thêm cẳng
Thịt chất bao cân nặng đến lòng
Cõi sống trên đời dù khấp khểnh
Băng mình rượt tới cũng như không.


Hoạ nguyên vận tám bài "Phu xe than trời mưa" của cụ Sào Nam đăng trên báo "Tiếng dân" số 743 và 744 ra ngày 114-11-1934 và 17-11-1934.

Thế Nhu

Nguồn: Tiếng dân, số 754, 22-12-1934