Một mai mai một ngó chừng
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao
(Ca dao)


Xiết bao rày đợi với mai trông
Hết ngó rừng, thôi lại ngó sông!
Ngán nỗi nhìn non, non chót vót
Buồn tình ngắm nước, nước mênh mông…
Trời dồn một góc đăm đăm mắt,
Ngày gấp ba thu dặc dặc lòng
Ngàn dặm nước non ai có biết
Trông ai thôi đã mỏi đôi tròng!


1932