Tôi nhớ anh trong ruột rối bòng
Tơ sầu chín khúc gỡ khôn xong!
Tình xưa nghĩa cũ đôi hàng mực
Kẻ Bắc người Nam một dải đồng
Tan hiệp mặc dầu con Tạo Hoá
Xa gần dám phụ ước Non Sông
Yêu nhau xin nhớ lời nhau với
Thỉnh thoảng câu thơ để tỏ lòng


Thế Nhu
Phụ nữ Tân văn, 28-1-1932


Nguồn: Tuyển tâp Khương Hữu Dụng (Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004