Một đàn con trẻ khóc lau nhau
Cách mẹ lìa cha đã mấy lâu
Khát sữa lấy gì nuôi mạch máu
Đau lòng luống những nhỏ dòng châu
Ông bà cơ nghiệp còn nguyên đó
Con cháu lầm than đến thế ru?
Thôi chớ trông trời trông đất nữa
Có than ta hãy gắng về sau!


T.N.
Tiếng Dân 12-1-1929