Ai ơi, ai có muốn làm người
Ta cũng vui lòng bạn với ai
Đoàn thể kết dây dăng mặt đất
Tự do gieo giống khắp bầu trời.
Xiềng danh khoá lợi giao cho chúng,
Dạ sắt lòng son chịu với đời.
Được thế, thế rồi ta hãy nói:
“Người linh hơn vật hẳn như lời”.