Nhân đọc bài xã luận "Người với vật" đăng trên báo "Tiếng dân" số 465 ra đầu tháng 3-1932.

Ai bảo người hơn giống vật nhiều
Rằng khôn rằng khéo đủ trăm điều
Việc đời ngơ ngáo nhăn răng khỉ
Miếng lợi đua tranh toác mỏ diều
Thấy bạc đen lòng nhân cóc rác,
Ham mồi mắc bẩy trí rùa meo!
Người mà như thế hơn gì vật?
Há lẽ hơn vì mặt nạ đeo?!