Cùng nhau khăng khít bấy lâu nay
Gang tấc mà ra mấy dặm dài
Nét mặt bi hoan cùng giống đó,
Mối tình xúc cảm nỡ riêng đây!
Một hình một bong hồn chung một,
Hai ngả hai người dạ chẳng hai.
Giữ tấm lòng trong in vẻ ngọc
Sao cho khỏi thẹn với râu mày.


H.D.
Tiếng Dân 14-3-1931