Biển Bắc rừng Nam trải
Giang hồ gặp lãng du
Nước bèo quên kiếp mộng
Sương gió đượm tình thu
Chiều xuống, người đôi hướng
Trời riêng giấc lẻ sầu
Chiêm bao đừng lạc hướng
Chăn gối lạc non Vu


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004