Dọc sông Thu lắm cảnh tươi vui
Tháp Mỹ Sơn qua luống ngậm ngùi
Lịch sử lu mờ bia mấy mảnh
Cơ đồ trơ trọi tháp vài ngôi!
Dân ư?- Lưa có ba người đá
Nước nhỉ?- Đành không một góc trời!
Ai dại ai khôn ai mạnh yếu
Trông ai, nghĩ đáng khóc hay cười?


1928