Dắt thăm người quen
Bé chưa từng gặp
Bố bảo chào bác
Mẹ bảo chào ông
Đứng thẳng tay vòng
Bé chào ông bác