Bác mất rồi sao? Bác, Bác ơi!
Bác đang nói đó, Bác đang cười
Bác vừa xuống xã mùa chiêm trước
Bác mới lo đê trận lụt rồi
Lời Bác còn trên trang báo Đảng:
“Miền Nam luôn ở trái tim tôi”
Trái tim của Bác, tim Thời đại
Đời Bác nằm trong mỗi cuộc đời


8-9-1969
24-10-1969

Nguồn: Tuyển tâp Khương Hữu Dụng (Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004