Tặng em T

Trong tù buổi ấy anh em bệnh
Chỉ sắc cho nhau nắm lá rừng
Đứa ốm nhẹ nuôi thằng ốm nặng
Thương nhau khố rách những người dưng


1940

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004