Đà Lạt phồn hoa bọn thiếu niên
Trà mai rượu tối cứ vung tiền
Lắm phen vào tiệm quên sờ túi
Gán áo ra về say ngả nghiêng


1943
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004