Ngựa ngựa xe xe trối mặc đời
Thuyền câu đủng đỉnh dạo dòng chơi
Mở đường thao lược đôi tay lưới,
Tóm mối giang sơn một chóp chài.
Cạy lái xuống lên tuỳ buổi nước,
Ôm cần động tịnh toán cơ trời.
Ai tiều ai mục ai canh đó
Chèo chống mình ta đứng lại ngồi!


Thế Nhu
Tiếng Dân, 8-11-1933