Hương nồng xuyên tới đỉnh đầu,
Bụng thơ ray rứt chết rồi không an.
Hoa kia nếu chẳng hề tàn,
Bốn mùa thành chỉ thu vàng cùng hoa.

tửu tận tình do tại