Đào lý hư hại nặng nề,
Không kham được cảnh xuân quê bồi hồi.
Hoa rơi luyến khách nổi trôi,
Gió chiều múa trước tửu bôi chọc người.

tửu tận tình do tại