Theo nhau dự họp nội triều,
Đồng hồ nhỏ giọt gà kêu như mộng.
Nay thân nhàn, mọi sự không,
Năm năm nợ ngủ trả xong trở về.

tửu tận tình do tại