Đường đi không được nữa anh ơi
Mười tám thác ghềnh đá khắp nơi
Xuôi đông qua Mân, nam xuống Quảng
Suối sông chảy xiết núi cao vời
Đường đi không được nữa anh ơi

tửu tận tình do tại