Nước tháng tư mất trôi lúa mạch
Nước tháng năm kê sạch như không
Thửa bờ bát ngát thành sông
Nhà nhà đành hết chờ trông đến mùa
Quan thuế lại tìm ta để giết
Nghìn người hăng tay xiết kéo ra
Vạn người xem chặt đường đê
Đẵn cây làm gậy dựng tre làm cờ
Giết quan thuế theo ta lùng nó
Chúng đến đây trăm họ khóc gào
Hổ giữ hẻm vượn trèo cao
Ra tay tráng sĩ, chạy nhào hoạn quan
Mười hai đứa ba tên bị giết
Sáng vui sao chẳng hết một ngày
Đầu lâu chốc một đã rơi
Quẳng cho diều quạ quạ thời không ăn

tửu tận tình do tại