Kant* và Fichter** thích tìm nơi xa lạ
Trên trời sao thăm thẳm mông lung
Tôi chỉ gắng hiểu sao cho cặn kẽ
Những gì tôi tìm thấy dọc đường!


* Kant (1724-1804): nhà triết học nổi tiếng Đức, người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức.
** Fichter (1762-1814): nhà triết học xuất sắc Đức, đại diện cho nền triết học cổ điển duy tâm  chủ quan.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)