Tự buổi lọt lòng em đã trao phận mình cho xổ số
Hoặc sẽ làm chim ưng hay chú sáo giữa đồng quê
Hoặc dưới mỏ nhọn máu con, con mồi tuôn lai láng
Hay tự đáy lòng mình em cất tiếng ca vang


Nguồn: Thành phố tội lỗi, Thơ Tiệp thế kỷ 20, NXB Thế giới, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)