Thiên hạ sao mà rắc rối a!
Càng ngày việc cứ mọc thêm ra
Dân bao năm khổ bão rồi lụt
Giặc mấy phen vô đánh lại hòa
Chẳng khác củi khô kề khói lửa
Bao giờ biển cả hết phong ba
Trời còn muốn mở nền bình trị
Không tớ thì ai giúp nước nhà!