Nông giả thiên hạ chi đại bản
Dẫu nắng mưa thôi chớ quản chi thân
Xưa Thái Công tích phát Kỳ Sơn
Lấy nông nghiệp tạo thành quân nghiệp
Ta dòng dõi Thần Nông thế phiệt
Việc canh nông thực nghiệp nước nhà
Khuyên anh em sinh trưởng nước Nam ta
Việc nông nghiệp cố mà chủ lấy
Nước mạnh dân giàu là bởi đấy
Bờ xôi ruộng mật phải nên tham
Chế khí cơ sửa các đồ làm
Vun bón để mạ lên lúa tốt
Sẵn thóc chứa như non như nước
Dân đủ no bán được nhiều tiền
Nghề nông ta cố ta chuyên.


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 107, NXB Văn Học, 2002