Trăng mai còn trước ngựa
Người nói giọng Trung Mâu
Việc đã qua Quan Độ
Gió tây vào Trịnh Châu
Hiệu nhiều mộng khách dứt
Sương gợi lòng quê sầu
Cánh cửa quán còn đóng
Rượu làng tìm ở đâu

tửu tận tình do tại