Tôi chọn một cây phong
Không xa đó dòng sông
Cũng chọn dòng sông chảy
Đặt bạn ngồi bờ ấy

Nhưng bạn, bạn, ai sẽ bảo tôi:
Chữ bạn của anh, nói về ai vậy?

Tôi chỉ biết nửa chừng người đó
Còn nửa kia thay đổi không thôi


Nguồn: Cái chết, tình yêu, sự sống (Thơ Pháp)/ NXB Tác phẩm mới, 1989.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)