“Hôm trước ngày lễ Thánh Agnes” (gồm 42 khổ thơ, được sáng tác vào tháng 2 năm 1819) là một trong những truyện thơ thành công nhất của John Keats. Ngày lễ Thánh Agnes là ngày 21 tháng Giêng. Theo tục lệ, một cô gái có đức hạnh trong khi chuẩn bị lễ cưới, sẽ chiêm bao thấy ông chồng sắp cưới của mình trong đêm trước hôm lễ Thánh. (Nữ thánh Agnes, tuẫn nạn lúc 13 tuổi, ở thế kỷ thứ 3, là một trong bốn vị nữ thánh lớn nhất của nhà thờ phương Tây).

 

 1. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (01) The Eve of St Agnes (01)
  1
 2. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (02) The Eve of St Agnes (02)
  1
 3. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (03) The Eve of St Agnes (03)
  1
 4. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (04) The Eve of St Agnes (04)
  1
 5. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (05) The Eve of St Agnes (05)
  1
 6. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (06) The Eve of St Agnes (06)
  1
 7. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (07) The Eve of St Agnes (07)
  1
 8. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (08) The Eve of St Agnes (08)
  1
 9. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (09) The Eve of St Agnes (029)
  1
 10. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (10) The Eve of St Agnes (10)
  1
 11. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (11) The Eve of St Agnes (11)
  1
 12. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (12) The Eve of St Agnes (12)
  1
 13. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (13) The Eve of St Agnes (13)
  1
 14. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (14) The Eve of St Agnes (14)
  1
 15. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (15) The Eve of St Agnes (15)
  1
 16. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (16) The Eve of St Agnes (16)
  1
 17. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (17) The Eve of St Agnes (17)
  1
 18. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (18) The Eve of St Agnes (18)
  1
 19. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (19) The Eve of St Agnes (19)
  1
 20. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (20) The Eve of St Agnes (20)
  1
 21. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (21) The Eve of St Agnes (21)
  1
 22. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (22) The Eve of St Agnes (22)
  1
 23. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (23) The Eve of St Agnes (23)
  1
 24. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (24) The Eve of St Agnes (24)
  1
 25. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (25) The Eve of St Agnes (25)
  1
 26. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (26) The Eve of St Agnes (26)
  1
 27. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (27) The Eve of St Agnes (27)
  1
 28. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (28) The Eve of St Agnes (28)
  1
 29. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (29) The Eve of St Agnes (29)
  1
 30. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (30) The Eve of St Agnes (30)
  1
 31. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (31) The Eve of St Agnes (31)
  1
 32. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (32) The Eve of St Agnes (32)
  1
 33. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (33) The Eve of St Agnes (33)
  1
 34. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (34) The Eve of St Agnes (34)
  1
 35. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (35) The Eve of St Agnes (35)
  1
 36. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (36) The Eve of St Agnes (36)
  1
 37. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (37) The Eve of St Agnes (37)
  1
 38. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (38) The Eve of St Agnes (38)
  1
 39. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (39) The Eve of St Agnes (39)
  1
 40. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (40) The Eve of St Agnes (40)
  1
 41. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (41) The Eve of St Agnes (41)
  1
 42. Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (42) The Eve of St Agnes (42)
  1