Quanh anh giờ vắng lặng
Ngỡ anh khuất rồi chăng?
Mây ùn lên sắc trắng
Sấm xa vang nghìn trùng...

Ngôi nhà xưa lở nát
Cỏ ngập lối đi về
Ai hỏi người năm trước
Chỉ nghe im bốn bề

Tôi đâu còn đây nữa!
Nhà tôi dọn lâu rồi
Xin bạn đừng hỏi nữa
Chỉ nghe lời gió thôi...

Mà tôi đâu có trốn?
Vẫn bên bạn đó thôi
Những phút giờ tươi sáng
Cũng như khi đau đời...

Hẳn trong đêm vắng lặng
Nghe chuông ngân điểm giờ
Tôi mỉm cười cùng bạn
Bạn gặp tôi, bất ngờ...

Hỏi làm chi vô ích
Nơi đã cũ xưa rồi!
Tôi đương tìm tới đích
Nơi trọn nghĩa cuộc đời...


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)