Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời mạnh như sấm chớp
Vươn những đường tàu, theo những dòng sông
Cuồn cuộn tới mọi phương trời đất nước

Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời hoá thành cơm, thành áo
Bằng những lời hoá những đạo quân
Trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, tàn bạo

Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời hoá nhà cao cửa rộng
Thành máy kéo, tháp khoan, mìn nổ vang trời

Và những dòng điện sáng nơi nơi
Những tiếng búa rền vang trong xưởng máy
Khắc đậm vào trái tim nhân loại
Những dòng ghi, tươi thắm mãi, không nhoà!


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)