Khi nhà máy điện này thuộc sở hữu nhân dân
Người đàn ông nói: “Là của tôi, của bạn
Tài sản của nhân dân - xin mọi người nói thẳng
Nhân dân từ rày là chủ nhân ông!”

Những vòng máy đã quay từ than bụi
Tuốc-bin quay, là nhờ mọi bàn tay
Chính Nhân dân trở thành ông chủ mới
Ta hát lên, ta phục vụ mê say!

Trên lưng máy, vòng quay mang ánh sáng
Rọi đến tận cùng đêm tối thẳm sâu
Và chiều đến, ta lại ca, bất tận
“Hãy nhìn kia! Thời đại ta đã cói sáng trên đầu!”

Những nhà máy thở trong ánh sáng
Đang phục sinh từ bóng tối khung nhà
Nhân dân nói, biết mình là sức mạnh:
“Ánh sáng sẽ về! Ánh sáng ấy - là ta!”


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)