Tên sĩ quan kêu lên:
“Hãy chôn sống thằng Do Thái!”
Nhưng người Nga bướng bỉnh trả lời: “KHÔNG!”
Chúng tức thì quăng anh xuống hố
Nhưng người Do Thái bướng bỉnh nhìn:
“KHÔNG!”

Tên sĩ quan quát lên:
“Hãy chôn sống luôn hai đứa!”
Người lính Đức bước lên và nói: “KHÔNG!”

Tên sĩ quan hét lên:
“Hãy ném nó vào nơi hai đứa!
Chôn quách đi! Thế mà cũng đòi làm người Đức!”

Và người Đức đã chôn sống một người Đức...


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)