Sương đêm dần tan
Trời đương hửng sáng
Gió thôi cuồng loạn
Thuỷ thủ bình tâm

Nhanh lên! Nhanh nữa!
Sóng vỗ thành hàng
Trời xa đã tỏ
Miền quê đã gần


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)