Mưa tạnh, đồi núi mát,
Sương ngưng xanh hạt hạt.
Ai cảm hứng ngâm nga,
Toàn thân hoá ngọc bích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)