Cuối xuân trong viện chẳng trần ai,
Phơi phới hoa tàn lấm tấm rơi.
Ai bảo Thiếu Lâm không tin tức,
Hương thầm theo gió vẫn về đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)