Cuối xuân trong viện chẳng trần ai,
Phơi phới hoa tàn lấm tấm rơi.
Ai bảo Thiếu Lâm không tin tức,
Hương thầm theo gió vẫn về đây.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)