Thấy lá ngỡ cây thị,
Trông hoa lại là sen.
Đáng thương tướng vô định,
Không thị, chẳng phải sen.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)