Mây núi nhàn lơ lửng,
Nước suối chảy vội vàng.
Dưới tùng nhặt quả rụng,
Đun trà trà ngát hương.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)