Thác trút tự tầng cao,
Tiếng vang nơi đáy vực.
Một hạt bụi nhỏ nhoi,
Chẳng bám vào đâu được.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)