Đời thiên sai vạn biệt,
Do vọng tưởng sinh ra.
Đừng phân biệt chi hết,
Muôn vật như nhau mà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)