Chim có nhà, tự do trong không khí
Cá có ao, quậy nước cá bơi
Người chết rồi yên nấm mộ nghỉ ngơi
Các bạn thân ở khắp mọi phương trời
và tôi
Tôi đang sống chính ngay trong lòng bạn


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội Nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)