Ngọn đá vút tầng không,
Hồ bát ngát xa trông.
Bốn phía dồn dập sóng,
Một ngọn trấn cuồng phong.
Triều lui còn đọng bóng,
Hoàng hôn ráng thêm hồng.
Một mình cao chót vót,
Chỉ mây trắng bạn cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)