Mưa tạnh đê dài cỏ thướt tha,
Bến Nam tiễn biệt vọng bi ca.
Đại Đồng sông nước bao giờ cạn,
Biếc sóng vì bao giọt lệ sa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)