Mưa tạnh đê dài cỏ thướt tha,
Bến Nam tiễn biệt vọng bi ca.
Đại Đồng sông nước bao giờ cạn,
Biếc sóng vì bao giọt lệ sa.


Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)