Tập thơ Fables (Ngụ ngôn) là một trong những tác phẩm lớn nhất của văn học Pháp, được viết trong các năm từ 1668 đến 1694.

 

Tập 1 - Livre I

Tập 2 - Livre II

Tập 3 - Livre III

Tập 4 - Livre IV

Tập 5 - Livre V

Tập 6 - Livre VI

Tập 7 - Livre VII

Tập 8 - Livre VIII

Tập 9 - Livre IX

Tập 10 - Livre X

Tập 11 - Livre XI

Tập 12 - Livre XII