Cô nương Chồn mảnh mai tha thướt
Gặp lỗ con, chui tuốt vào kho
Ốm xong còn hãy gầy xo
Chuột sa chĩnh nếp chỉ lo ăn xài
Nhiều bao, hũ chứa đầy bột, mỡ
Sạch sành sanh như vỡ bóng mưa
Cô nương bồi dưỡng cho vừa
Má căng núng nính, bụng thừa mỡ ra
Hết một tuần xét qua lại sức
Nghe động nên tính rúc lỗ ra
Lỗ kia chui lại không vừa
Ngẩn ngơ Chồn tưởng lú roi quên đàng
Lại bò dọc bò ngang tìm nữa
Trước lỗ xưa, Chồn nói: “Nơi này
Ta chui mới sáu hôm nay
Cớ chi lạ vậy? Mới rầy rà sao!”
Thầy Cống thấy rầu rầu cô nọ
Bảo: “Trước đây cô nhỏ bụng kia
Gầy vào thì phải gầy ra
Điều này đáng nhắc quanh ta bao người
Cũng đừng suy diễn cô ơi
Kẻo mà lẫn lộn việc người việc cô”


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)