Lá lại rơi, thu lại thu
Máy xay lúa nát ngập hồ lá khô
Gió lùa cửa vắng mở to
Gió lùa khoảng trống cối xưa quay tròn

Mong về ngồi ngắm nước non
Trên mô sát vách tươi vòm dây leo
Dòng yên nước lạnh trong veo
Hình ta phờ phạc mờ theo trời tàn


- Bài thơ trên được trích trong tập “Đoản thi - quyển 6” (Les Stances) in năm 1905 của Jean Moréas

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)