Ai người hèn dại bất thường
Mới cho trần thế là trường ăn chơi
Ai người thiếu chí, ngắn hơi
Mới cho là một dòng dài khổ tâm

Cười như gió động cành xuân
Khóc như gió buốt sóng quằn quại khơi
Vị cam, vị khổ đủ mùi
Nếm qua và nói: “Nhiều rồi, mộng mơ”


- Bài thơ trên được trích trong tập “Đoản thi - tập 1” (Les Stances) in năm 1905 của Jean Moréas

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)