vườn đêm
cành lá
nghe tiếng nó quệt cửa sổ

nó cào
như muốn vào

mùa hạ muốn dứt cho
xong mùa hạ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)