Giữa những răng của chiếc bẫy
Là chân một con cáo trắng
Và trên tuyết, máu hồng
Máu cáo trắng
Và trên tuyết, dấu vết
Dấu vết cáo trắng
Chạy trốn bằng ba chân
Lúc mặt trời lặn dần
Giữa những răng cáo trắng
Một con thỏ sống nhăn.