Louis I
Louis II
Louis III
Louis IV
Louis V
Louis VI
Louis VII
Louis VIII
Louis IX
Louis X (còn gọi Gà Trống)
Louis XI
Louis XII
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Louis XVII
Louis XVIII
rồi đếch còn ai đếch còn gì
những gã đó là cái quái chi
mà cóc biết
đếm tới 2 chục?