Tôi như chim gãy cánh
Đã mười tám tháng rồi

Trong hang chợ bãi biển
Tôi đội những thùng cá nặng

Tôi kéo những dây thừng
Trong dòng Đa-nuýp lạnh run

Tôi đem đi bán mà không đọc
Moricz, Shaw, Zola, Cocteau, Barbusse

Tôi đem bánh đi bán
Nhìn người ăn mà thèm

Tôi không nhà không cửa
Ngủ trên cỏ đêm đêm


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)